Korpolife

Skuteczny leadership – problemy managerów i szefów firm

Większość managerów jest świadomych tego, że to lider i jego styl przywództwa mają kluczowe znaczenie dla powodzenia zespołu czy firmy. Rekrutacja odpowiednio dopasowanych kandydatów, utrzymanie wysokiego zaangażowania wśród pracowników, dbanie o komunikację w zespole, przeprowadzanie firmy przez zmiany, podejmowanie trudnych decyzji i rozwiązywanie konfliktów – to wszystko spoczywa na barkach liderów. Jakie są największe wyzwania managerów i szefów firm związane z przywództwem? Z czym się mierzą w kontekście pracy z ludźmi w swoich organizacjach? Jak sobie poradzić z problemami w tym obszarze?

Pracując z managerami w obszarze HR, obserwujemy na co dzień, z czym zmagają się w swoich zespołach w kontekście pracy z ludźmi i jakie największe wyzwania związane z przywództwem przed nimi stają. Oto najczęstsze problemy, a także praktyczne wskazówki, jak ich unikać w codziennej pracy.

Tworzenie zespołów i zatrudnianie nowych osób
Potrzeby rekrutacyjne rozwijających się firm są bardzo duże i stale rosną, a co za tym idzie decyzje o zatrudnieniu nowych pracowników podejmowane są stosunkowo szybko. Managerowie koncentrują się na zamknięciu procesu i przejściu do kolejnego zadania z to do list, nie poświęcając wystarczającej uwagi na dopasowanie kandydatów do istniejącego zespołu. Presja czasu i ilość procesów wpływają negatywnie na rekrutacje i prowadzą do licznych błędów zatrudnieniowych.
Liderzy powinni mieć świadomość tego, jak ważni są ludzie w ich organizacji, ponieważ to od nich częściowo zależy przyszłość zespołu i firmy. Bardzo ważne jest, aby odpowiednio zweryfikować kandydatów. Poza sprawdzeniem kompetencji twardych i doświadczenia, managerowie powinni zbadać również umiejętności miękkie i tzw. culture fit. Proces rekrutacji powinien umożliwiać dokładną analizę zdobytej wiedzy i dotychczasowego doświadczenia kandydata, ale także ułatwić weryfikację jego zachowań i wartości.
Podczas rozmów z kandydatami bardzo ważna jest wnikliwość i szczegółowe omówienie doświadczeń kandydatów. Tego, na jakie wyzwania napotkali na swojej drodze zawodowej, czym konkretnie zajmowali się w danej firmie, co im się udało, a z czym sobie nie poradzili i jak rozwiązali ten problem. Dzięki takiemu schematowi można trafniej ocenić, czy dana osoba sprawdzi się w naszym środowisku pracy.

Budowanie zaangażowania w zespole i motywowanie pracowników
Kiedy już mamy w naszym zespole właściwe osoby, nie możemy zapomnieć o właściwym zarządzaniu nimi. Największymi problemami, z którymi managerowie i szefowie firm spotykają się w tym zakresie, jest niska efektywność, oraz brak zaangażowania i motywacji pracowników.
Bez odpowiedniej motywacji ze strony kadry zarządzającej poszczególni pracownicy nie będą wystarczająco zaangażowani w wykonywane czynności, a zespół jako całość nie będzie pracował efektywnie. Aby tego uniknąć, szefowie i managerowie muszą pamiętać, jak kluczowa jest właściwie zakomunikowana wizja firmy i jej cele. Zespół powinien wiedzieć, jak ważną rolę odgrywa w sukcesie organizacji. Wszyscy zatrudnieni powinni czuć, że są częścią większej układanki, że nie jest to tylko praca, ale coś więcej. Muszą rozumieć, dlaczego zaplanowane działania mają przynieść firmie korzyść i muszą razem dążyć do osiągnięcia tego celu. Rolą managerów i liderów jest odwoływanie się do tej wspólnej wizji i celu, aby budować świadomość w zespole.
Należy też odpowiednio zadbać o transparentną komunikację. Ważne jest, aby szefowie byli blisko swoich zespołów. Nie po to, żeby kontrolować pracowników, ale by rozwiązywać ich problemy, słuchać i wspierać. Członkowie zespołu powinni czuć, że managerowi na nich zależy – dlatego warto pomyśleć o zorganizowaniu indywidualnych spotkań, podczas których pracownicy będą mieli okazję do przekazania feedbacku czy do omówienia planu rozwojowego.

Tworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej
Kole duże wyzwanie stojące przed liderami to stworzenie właściwej kultury organizacyjnej. Takiej, w której zespół będzie się utożsamiał z wartościami firmy oraz będzie zorientowany na osiąganie wspólnych celów. Bardzo często kultura organizacyjna jest rozumiana jako koszulki z logo firmy, mleko owsiane we wspólnej kuchni i pokój zabaw w biurze. Te elementy bywają oczywiście częścią układanki, ale znaczenie ma całościowe budowanie zdrowej kultury organizacyjnej. Z punktu widzenia lidera istotne jest, aby zrozumieć, że wszystkie działania wyznaczają kierunek i nadają ton firmie.
Rolą lidera jest dbanie o komunikację między pracownikami i zespołami, czyli zachęcanie pracowników do współpracy i wzajemnego udzielania feedbacku. Należy stworzyć środowisko cechujące się otwartością i współdziałaniem. Taka atmosfera pracy będzie dużo korzystniejsza niż wprowadzenie ostrej rywalizacji. Dzięki temu zdecydowanie szybciej uda się zrealizować założone cele i plany.
Bardzo ważnym elementem kreowania takiego środowiska jest budowanie kultury zaufania w organizacji. Podstawą jest tu odpowiednia komunikacja, która powinna być wielostronna. Istotne jest też równe traktowanie pracowników oraz sprawiedliwe ustalanie ścieżek kariery i rozwoju, na podstawie których podejmowane są decyzje o awansach. Managerowie powinni również pamiętać o tym, że planowane działania i decyzje firmy muszą być zrozumiałe dla całego zespołu. Ma to bardzo duży wpływ na poczucie bezpieczeństwa pracowników, a ono wpływa bezpośrednio na ich zaufanie do firmy.

Kapitanowie w dobrym stylu
Nie ulega wątpliwości, że to właśnie szefowie firm i managerowie są kapitanami statku, głównymi drogowskazami dla zespołów i nadają kierunek oraz ton wykonywanej pracy. Poziom odpowiedzialności, który na nich ciąży, jest ogromny, a ich rola w budowaniu świadomej organizacji jest kluczowa.
Budowanie autentycznego leadershipu jest bardzo ważne i z całą pewnością zbliża firmę do sukcesu. Osiągną go ci, którzy zdecydują się poświęcić swój czas na znalezienie idealnie dopasowanych kandydatów do swojej firmy, a nie będą rekrutować dużo, szybko i bez planu. Osiągną go także ci, którzy zadbają o zaangażowanie pracowników i poprowadzą swoje zespoły świadomie, przypominając wspólny cel organizacji.
Bardzo ważne jest również, aby stworzyć atmosferę zaufania, w której każdy będzie mógł przyznać się do błędu, a także udzielić szczerego feedbacku przełożonym i współpracownikom. Szefowie i managerowie, którzy stworzą taką kulturę w organizacji i będą świadomie oraz ciężko pracować nad swoim stylem przywództwa, będą dużo bliżej sukcesu swojej firmy.

Filip Małek, Business Manager w HRhints

Dodaj komentarz